Formularis d’autorització

Administració de medicaments a alumnes

Per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.

Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.

El personal del centre només podrà administrar una medicació quan això podria fer-ho el pare, mare o tutor legal, sense una formació especial; en cas contrari, si la medicació ha de ser administrada per personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el Centre d’Assistència Primària més proper.

Descàrrega el formulari autorització Medicacions


Autorització a participar a les sortides del curs

Aquest formulari cal retornar-lo a l’escola el primer dia del curs. Servirà per autoritzar al vostre fill o filla a anar a totes les sortides lúdiques, de treball o esportives que l’equip pedagògic consideri necessari realitzar durant el curs vigent i que han estat aprovades en el Consell Escolar.

Descàrrega el formulari autorització participació Sortides i colonies